Algemeen

T-biljet
Verzoeken om teruggaaf van belasting moeten binnen een termijn van vijf jaar na afloop van het kalenderjaar worden gedaan. Het indienen van een T-biljet over het kalenderjaar 2002 moet dus vr 31 december 2007 gedaan zijn. Belastingteruggaven van . 13 en minder worden niet uitbetaald (. 12 voor 2002 en 2003).

Sofinummer wordt burgerservicenummer (BSN)
Het sofinummer wordt per 26 november 2007 vervangen door het burgerservicenummer (BSN). Dit nummer is hetzelfde als uw huidige sofinummer en wordt automatisch omgezet. In uw contracten met de Nederlandse overheid gebruikt u als persoonsnummer uw BSN.

Persoonsgebonden

Ziektekosten
De drempel van de buitengewone uitgaven wordt in 2008 fors verlaagd. Per 1 januari 2008 zijn de (nominale) standaardpremie Zorgverzekeringswet en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet niet langer aftrekbaar van de belasting.

Schenken

Belastingvrij schenken aan kinderen
Dit jaar mag u uw kinderen tot een bedrag van .4.479 belastingvrij schenken. Is uw kind (of diens partner) ouder dan 18 jaar maar jonger dan 35 jaar, dan mag u hem of haar in plaats daarvan ook eenmalig tot .22.048 belastingvrij schenken. U moet bij gebruik van deze eenmalige vrijstelling altijd aangifte doen.

Schenking kleinkinderen en derden
Schenkingen door grootouders aan kleinkinderen en de schenkingen aan derden, mogen eenmaal per kalenderjaar belastingvrij gedaan worden tot een bedrag van .2.648 (per persoon). Het moet wel gaan om schenkingen gedaan op of na 1 januari 2007. Let op: schenkt u meer dan .2.648, dan vervalt de gehele vrijstelling.

Ondernemers

Houd uw ondernemersuren bij
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor de ondernemersaftrek (onder meer zelfstandigenaftrek) moet u in 2007 minimaal 1225 uren besteden aan werkzaamheden in uw onderneming. De uren die u als gevolg van ziekte niet heeft kunnen werken, tellen niet mee bij de beoordeling of u aan het urencriterium heeft voldaan. Bovendien moet van uw totale werkzaamheden meer dan 50% aan uw onderneming zijn besteed. Houd dus een agenda bij om dit aan te tonen. Deze laatste eis, de grotendeelseis, geldt niet voor starters.